test.txt 49 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5
-r base.txt

pytest
pytest-cov
django-fake-model